Handelsbetingelser

Generelle vilkår og betingelser

Produktion:

Profilannoncer sættes online samme arbejdsdag, hvis Annonceafdelingen har modtaget annoncen inden kl. 14. For andre produkter, se beskrivelsen i produktinformationen.

Reklamationer:

Reklamationer skal fremsættes senest en uge efter annoncens første visningsdag.

Regningsreklamationer skal fremsættes umiddelbart efter regningens modtagelse.

Fejl og mangler ved annoncen, som ikke skyldes annoncøren eller dennes reklamebureau, vil efter Jobindex’ skøn blive godtgjort ved ekstra eksponering af annoncen. Kun i særlige tilfælde vil en del af det fakturerede beløb blive godskrevet. En godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb.

Stillingsannoncering:

I Jobindex optages kun annoncer med tilbud om ledige stillinger. Alle annoncer skal overholde de love og regler, der er gældende for stillingsopslag. Jobindex forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser eller mod hensynet til brugeren eller Jobindex’ interesse. Jobindex påtager sig dog intet ansvar for visning af annoncer, der er i strid med lovgivningen. Annoncer for stillinger, der kræver kapitalindskud eller er 100 % provisionslønnede, optages kun i jobkategorien for selvstændig virksomhedsdrift.

Annonceringsperiode:

Annoncen er online til ansøgningsfristen - dog max fire uger fra den dag, annoncen bliver lagt online. Yderligere information om produkterne findes under produktbeskrivelserne, som du finder her.

Tilbud og priser:

Samarbejdsaftaler og tilbud om mængdekøb sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for Jobindex. Alle tilbud er ekskl. moms og kun gældende ved skriftlig accept inden 14 dage fra tilbuddets datering. Tilbud, der ikke accepteres senest 14 dage efter fremsendelsen, bortfalder, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Samarbejdsaftaler udløber senest 12 måneder efter aftaledato og ubrugte produkter refunderes som udgangspunkt ikke. Rammeaftaler, baseret på et estimeret forbrug af jobannoncer 12 måneder frem, kan indgås i særlige tilfælde. Ved periodens afslutning efterfaktureres evt. ubrugte jobannoncer op til den estimerede mængde. Produkter, der købes for 12 måneder ad gangen, kan ikke afbrydes i perioden, og et evt. ophør med brug af produkterne medfører ikke refusion eller forholdsmæssig tilbagebetaling. Jobindex forbeholder sig dog ret til i særlige tilfælde at opsige samarbejdsaftaler eller annoncer før tid mod at tilbagebetale en forholdsmæssig del af beløbet.

Betalingsbetingelser:

Den normale kredittid for jobannoncer og årsaftaler er netto kontant 30 dage fra fakturadato. Ved overskridelse af forfaldsdatoen forbeholder Jobindex sig ret til at opkræve et rykkergebyr og beregne en rente på 1,5 % pr. måned.

Jobindex’ rettigheder:

Jobindex forbeholder sig ret til at ændre et bestilt annoncedesign eller en jobannonce, såfremt tekniske hensyn kræver det, eller jobannoncen ikke overholder gældende love og bestemmelser.

Jobindex er berettiget, men ikke forpligtet til at publicere annoncer i andre medier eller at distribuere annoncer til tredjeparter til publicering andre steder. Til dette formål samarbejder Jobindex med mediepartnere og partnersites, uden at der anmodes om forudgående tilladelse fra kunden. Jobindex kan fremsende en liste over samarbejdende mediepartnere, hvis det ønskes.

Billedmateriale til visuelle produkter:

Jobindex forbeholder sig retten til at finde billedmateriale til opsætning af visuelle produkter på din/din virksomheds hjemmeside, såfremt dette ikke fremsendes.

Uanset om du selv sender materiale, eller om Jobindex finder det på jeres hjemmeside, er det dig/din virksomhed, der er ansvarlig for, at billedmaterialet i det godkendte visuelle produkt må bruges og er i overensstemmelse med de gældende regler, herunder reglerne for persondata. Det er også dit/din virksomheds ansvar at gøre Jobindex opmærksom på, hvis et samtykke til billedmateriale bliver trukket tilbage. (Yderligere information om vores visuelle produkter finder du her.)

Jobannoncearkiv:

Jobindex gemmer en kopi af alle publicerede annoncer i et jobannoncearkiv. Det gælder også for annoncer, som er gjort tilgængelige via et link til jobannoncen på din/din virksomheds hjemmeside.

Læs mere om de personoplysninger, som annoncerne indeholder, formålet med at opbevare dem, og hvad du gør, hvis du ønsker oplysningerne fjernet via linket her.

Jobindex samarbejder med Damvad Analytics, HBS Economics, Beskæftigelsesministeriet, som vi sender vores jobannoncedata til. Disse data anvender vores partnere til at udarbejde analyser og statistikker, og vi oplyser om, at en kopi af jobannoncerne befinder sig hos disse partnere, der er selvstændigt dataansvarlige.

Jobindex' ejerskab og kundens brugsret:

Jobindex har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine produkter, herunder retten til personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med produkterne. Jobindex ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med produkterne.

Du/din virksomhed har ret til at bruge Jobindex' produkter i det omfang og på de betingelser, som det er aftalt mellem parterne, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger. Du er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles fra Jobindex af dig/din virksomhed.

Efter videregivelse til dig opbevarer og behandler Jobindex fortsat de videregivne data og personoplysninger i forbindelse med produkterne. Jobindex bevarer således ejendomsretten til data i forbindelse med produkterne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysninger, som Jobindex behandler i forbindelse med produkterne.

Søgning i CV-databasen:

Når du har en Profilannonce på jobindex.dk, kan du frit kontakte og ansætte kandidater gennem Jobindex’ CV-database til de opgaver, som er annonceret i Profilannoncen. Ved opgaver, der ikke er annonceret som en Profilannonce, er prisen kr. 2.995 ekskl. moms pr. ansættelse af en person fundet gennem CV-databasen.

Vikarbureauer og rekrutteringsvirksomheder kan kontakte og ansætte kandidater gennem Jobindex’ CV-database til kr. 100 ekskl. moms pr. kontakt og kr. 2.995 ekskl. moms pr. ansættelse.

For job, der er 100 % provisionslønnede eller kræver kapitalindskud, er prisen ligeledes kr. 100 ekskl. moms pr. kontakt plus kr. 2995 ekskl. moms for hver person, hvor kontakten fører til et erhvervsbaseret forhold.

Ovenstående priser gælder, såfremt virksomheden ikke har indgået abonnementsaftale med Jobindex omkring brugen af CV-databasen.

Du er indforstået med, at Jobindex registrerer, hvilke kandidater du kontakter via CV-databasen, og at Jobindex har adgang til at læse alle e-mails afsendt via CV-databasen. Du forpligter dig endvidere til at kontakte Jobindex, hvis I finder en person i CV-databasen, som I ender med at ansætte.

Alle henvendelser til personer i CV-databasen skal være baseret på reelle og konkrete jobmuligheder. Henvendelser med opfordring til registrering af CV i andre CV-databaser accepteres ikke.

Hvis du selv forestår søgning i og anmodninger fra CV-databasen: Anmodninger kan ikke tilbagekaldes, og Jobindex kan ikke gøres ansvarlig for fejlindtastning og anmodninger, der er foretaget af dig selv. Jobindex indestår ikke for rigtigheden i kandidatens data, og Jobindex kan ikke drages til ansvar for, at henvendelsen ikke resulterer i en ansættelse.

Jobindex’ CV-database indeholder personoplysninger og andre data, som skal behandles strengt fortroligt. Selvom CV’erne i CV-databasen er anonyme, kan det alligevel ske, at man genkender en person. Det kan f.eks. være, at man får kendskab til, at en kollega eller underordnet søger andet arbejde. Du forpligter dig til under ingen omstændigheder at bruge eller misbruge sådanne oplysninger på en måde, som kan være til skade for den pågældende.

Gør-det-selv-annoncer:

Det koster kr. 995 ekskl. moms at indrykke en gør-det-selv-annonce hos Jobindex.

For privatpersoner samt fritidsjobs til unge under 18 år er det gratis at annoncere.

Jobannoncen er uden logo med link direkte til den komplette jobannonce og bliver placeret efter alle Profilannoncerne.

Gør-det-selv-annoncer vises på Jobindex i tre uger og bliver derefter automatisk slettet.

Robotscanningsaftale:

For almindelige virksomheder er det gratis at få virksomhedens jobside scannet af Jobindex.

Vikarbureauer og rekrutteringsvirksomheder med egen jobside kan købe en robotscanningsaftale hos Jobindex.

Jobannoncen er uden logo med link direkte til den komplette jobannonce og bliver placeret efter alle Profilannoncerne.

Robotannoncer vises på Jobindex i tre uger og bliver derefter automatisk slettet.

En Robotscanningsaftale er fuldautomatisk, og Jobindex garanterer ikke for tekniske fejl. Service ydes kun i begrænset omfang.

Jobindex QuickApply:

Jobindex QuickApply er et gratis online ansøgningssystem, der kan benyttes, når du har en Profilannonce eller Profilannonce med CV-match, som ligger på en underside på jobindex.dk.

Jobindex QuickApply aktiveres, når Profilannoncen bliver lagt online. Adgangen til systemet udløber 90 dage efter ansøgningsfristen.

Ansøgningssystemet indeholder personoplysninger, som skal behandles strengt fortroligt. Du forpligter dig til at overholde gældende love og regler om databeskyttelse og ansættelsesforhold, herunder lov om forbud mod forskelsbehandling.

Enhver pligt til at lade sig registrere, eller opnå godkendelse hos offentlige myndigheder med henblik på at indsamle og overvåge personoplysninger, skal efterkommes for din/din virksomheds regning.

Jobindex forbeholder sig retten til at kontakte de ansøgere, som du/din virksomhed ikke ansætter, med jobtilbud fra andre virksomheder.

Evaluering af din virksomhed som arbejdsplads:

Jobindex tilbyder brugere, som har en profil på jobindex.dk, at evaluere nuværende og tidligere arbejdspladser ved at tildele dem 1-5 stjerner samt eventuelt uddybe relevante forhold om ansættelsen. Evalueringer vil automatisk blive vist på din Virksomhedsprofil.

Få besked når din virksomhed evalueres

Du kan få en mail direkte i indbakken, når du får en ny evaluering på din Virksomhedsprofil. Ved at holde øje med dine evalueringer får du nyttig viden om din virksomhed som arbejdsplads, som du kan arbejde videre med.

Vil du tilmelde dig, skal du logge ind og gå til Din kundeside, krydse af ved klikke på ”Ret brugerprofil”, dernæst klikke på ”Opdatér stamdata” til venstre på siden, krydse af ved ”Modtag mails om virksomhedsevalueringer” og gemme.

Kommentér på evalueringer

Har du et virksomhedslogin på jobindex.dk, der er knyttet op på din virksomhed, har du adgang til at kommentere på evalueringer på din virksomheds vegne, hvis du vurderer, at det er en god idé – enten for at afklare forhold på virksomhedens vegne eller blot kommentere evalueringen.

Har du, eller en anden fra din virksomhed, endnu ikke adgang til kommentarfunktionen, kan du kontakte din kontaktperson hos Jobindex og aftale adgang.

Alle opfordres til at holde en god tone, og svar, som overtræder vores betingelser eller gældende lovgivning, vil blive redigeret eller fjernet.

Fjernelse af evalueringer

Hvis din virksomhed bliver evalueret, og du er i tvivl om evalueringens troværdighed, kan du gøre os opmærksom herpå ved at rapportere evalueringen. Brug knappen ”Rapportér”.

I sådanne tilfælde vil vi bede brugeren om at fremsende uddybende oplysninger om sit ansættelsesforhold inden for en given deadline, fx perioden for ansættelsen samt navnet på afdeling eller nærmeste leder. Leveres oplysningerne ikke inden deadline, fjernes evalueringen.

Det er Jobindex, der vurderer, om den fremsendte dokumentation bekræfter ansættelsesforholdet, og dokumentationen vil ikke blive fremlagt for dig eller virksomheden – dette for ikke at kompromittere brugernes anonymitet og i øvrigt behandle persondata i vores besiddelse med omhu.

Vælger brugeren selv at fjerne sin evaluering, eller vælger Jobindex at gøre det, fx ved mislighold af vores betingelser, vil dine eventuelle kommentarer automatisk blive fjernet.

Som administrerende direktør, hovedaktionær eller stifter af en virksomhed forventes det, at man står på mål for virksomhedens brand og beslutninger som arbejdsplads. Derfor fjernes evalueringer ikke, hvis den påtaler eller henviser til den administrerende direktør, hovedaktionæren eller stifteren af virksomheden. Dette gælder alene ved navns nævnelse, men ikke andre personoplysninger.

Vægtning af evalueringer

Jobindex Evalueringer består af både nye evalueringer, men også ældre evalueringer foretaget af Jobindex og partnere, fx Ennovas Jobglædetest. Vægtning af disse evalueringer vil blive foretaget ud fra en betragtning af evalueringens art og alder, hvorfor eksempelvis ældre evalueringer tildeles mindre tyngde i den samlede evalueringsscore.

Læs mere om datakilder og vægtning her.

Fabrikerede evalueringer

Vi betragter fabrikerede evalueringer som misligholdelse af vores betingelser. Evalueringer, som vi skønner er falske, fabrikerede eller lignende, bliver rapporteret eller fjernet og kan føre til øjeblikkelig blokering af brugerens mulighed for at evaluere arbejdspladser i fremtiden.

Hvis du har mistanke om, at en evaluering er fabrikeret, opfordrer vi dig til at gøre os opmærksomme på det. Vi tager alle rapporteringer af formodede fabrikerede evalueringer meget alvorligt og undersøger dem. Da dette ikke er en nem opgave, beder vi dig fremsende så megen dokumentation som muligt for at underbygge din formodning om, at evalueringen er fabrikeret.

Fravalg af evalueringer

Hvis du ikke ønsker denne visning, kan du til enhver tid bede os fjerne visningen af din virksomheds evalueringer på Virksomhedsprofilen. Det er dog ikke muligt kun at fravælge visning af enkelte evalueringer.

Ønsker du visningen af evalueringer fjernet, kontakt da evaluering@jobindex.dk eller ring til os på tlf. 38 32 33 55.

Telefonsupport:

Telefonsupport kl. 8.00-22.00 alle ugens dage. Kontoret har åbent mandag-fredag: kl. 8.00-17.00. Efter kl. 17.00 samt i weekender og på helligdage ydes telefonsupport på det særlige aftennummer: 38 32 33 88.

Du kan se den tidligere version af disse betingelser her

Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.